สสย. จัดอบรม Loose Parts Play “เล่นใหญ่ ไปไหน” ให้กับเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Loose Parts Play “เล่นใหญ่ ไปไหน” ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ณ รร. เขาใหญ่ ลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้กับเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา กลุ่มไม้ขีดไฟ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง กลุ่ม we are happy และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากหลายพื้นที่ เพื่อให้เครือข่ายได้ร่วมกันเรียนรู้ทฤษฎี Loose partsและทฤษฎีความสามารถในการนำไปใช้ (Affordance Theory) การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ในการเล่น เพื่อสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ พัฒนา ต่อยอดการเล่นให้เหมาะกับบริบทพื้นที่และเด็กๆ