“มุมเล่นช่วยลูกนิ่งเป็นเวลานาน”

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเวลาทำงานการจัดมุมเล่นในบ้านช่วยได้

เด็กทุกคนเวลาเล่นสิ่งที่ตนเองชอบ จะใช้เวลากับการจดจ่อ  สร้างจินตนาการเรื่องราวของตัวเองเชื่อมโยงของเล่นและสิ่งรอบตัว   การ “สังเกต” ว่าลูกชอบเล่นอะไรและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นจึงสำคัญจึงสำคัญ หรือเพื่อผู้ปกครองจะได้จัดมุมเล่นให้ดึงดูดและกระตุ้นจินตนาการ

จากประสบการณ์การทำงานพบว่า มุมเล่นที่ทำให้เด็กนิ่งอยู่กับจิตนาการของตนเองได้เป็นเวลา 1-3 ชั่วโมง  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก

ตัวอย่างมุมเล่น

“เริ่มต้นอย่างไร” 

#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่นอะไร #เล่นเปลี่ยนโลก #เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก #letsplaymore