Loose Parts Play

เล่น Loose Parts ที่บ้าน

Loose Parts คือสิ่งที่เคลื่อนย้ายไปมา ต่อได้ ถอดได้ ออกแบบได้หลายวิธี ไม่มีทิศทางการเล่นที่เฉพาะเจาะจง

สมัยก่อนช่วงวัยเด็กหรือลองคิดถึงตอนที่เรายังเด็ก พบว่าเด็กๆ จะเล่นอิสระกับสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิต ตามบริทของท้องถิ่น  เล่นกับทั้งธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ขยะสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ของที่มีอยู่ในครัวเรือน  “ ทุกสิ่งอย่างคือของเล่น ”  

เพราะของเล่นสำเร็จรูปส่วนใหญ่มีราคาแพง เด็กๆเข้าไม่ถึง โดยเฉพาะเด็กที่ยากลำบาก ครอบครัวรายได้น้อย การได้ตุ๊กตาหรือรถคันหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ยาก    เด็กๆ จึงค้นหาวิธีการให้ตัวเองได้มีโอกาสเล่นของชิ้นนั้น

การคิดค้นประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุและสิ่งที่มีอยู่ เกิดขึ้นทั้งเด็กทำเองและผู้ใหญ่มีส่วนช่วยทำและสนับสนุน  จนได้เป็นตุ๊กตาตัวแรกตัวเดียวในโลกที่ทำจากเศษผ้า เศษนุ่น เม็ดมะขาม เม็ดถั่วเขียว ไม้ ฯลฯ  ได้เล่นรถจากไม้ จากกระป๋องแป้ง จากกาบกล้วย กาบหมาก จากขวดพลาสติก  

เราเรียก วัสดุ สิ่งของ ชิ้นส่วนหลากหลาย ทั้งที่เป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นขยะหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว ของที่มีอยู่ในครัวเรือน ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะชิ้นเล็ก ชิ้นกลาง ชิ้นใหญ่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ มาต่อติดประกอบกันเล่นด้วยกัน  นั้นว่า “ ชิ้นส่วนหลากหลายเคลื่อนย้ายได้ หรือ Loose parts ”

#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่นอะไร #Looseparts

#เล่นเปลี่ยนโลก #เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก #letsplaymore