EF 9 ทักษะนี้สำคัญ

ทักษะสมอง EF (Executive Functions) คือ ชุดกระบวนการคิด ที่ทำงานในสมองส่วนหน้าของเรา ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตเข้ากับปัจจุบัน ทำให้รู้สึกยั้งคิดยั้งใจ ชะลอความอยาก กำกับพฤติกรรมและอารมณ์ของเราได้ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา วางแผนบริหารจัดการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง

ทักษะสมอง EF ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่

• ทักษะการจำเพื่อใช้งาน (Working Memory)

• ทักษะยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibition)

• ทักษะยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility)

• ทักษะควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

• ทักษะจดจ่อใจใส่ (Focus/Attention)

• ทักษะติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)

• ทักษะริเริ่มและลงมือทำ (Initialing)

• ทักษะวางแผนและจัดระเบียบดำเนินการ (Planning and Organizing)

• ทักษะมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ทักษะ EF ทำให้เราสามารถกำกับควบคุมตัวเองได้ (Self-Regulation) สามารถคิดในระดับสูง (High-Level Cognitive Functions) ได้ดีกว่าสัตว์ นั่นคือ มนุษย์สามารถใช้เหตุและผลได้ ควบคุมสัญชาตญาณและความรู้สึกให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมได้ สามารถวางแผนและดำเนินการสิ่งยากๆ ได้ พูดได้ว่าทักษะสมอง EF คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเป็น “มนุษย์” แตกต่างไปจากสัตว์นั่นเอง

ที่มา : www.rlg-ef.com / www.rakluke.com

#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่นทำไม

#เล่นเปลี่ยนโลก #เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก #letsplaymore