READING

คู่มือส่งเสริมการเล่นของเด็กในช่วงวิกฤต...

คู่มือส่งเสริมการเล่นของเด็กในช่วงวิกฤต

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและการรับมือของภาครัฐส่งผลกระทบอย่างมากกับเด็กๆ ทั่วโลก ข้อมูลจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้ระบุไว้ว่า สิทธิในการเล่นคือหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของเด็กการส่งเสริมสิทธิในการเล่นของเด็กมีความสําคัญมากในช่วงเวลานี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงพัฒนาคู่มือที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ดูแลเด็กๆ ได้นําไปใช้ส่งเสริมการเล่นของเด็กในช่วงเวลาวิกฤต

1.ความสําคัญของการเล่นในช่วงวิกฤต

การเล่นนันช่วยให้เด็กๆ มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง และเป็นส่วนหนึงในชีวิตประจําวันของการมีวัยเด็กที่มีความสุข แม้ในวิกฤตการณ์เช่นการระบาดของโคโรนาไวรัสทีเรากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ การเล่นก็ยังคงมีบทบาทสําคัญ ที่คอยช่วยให้เด็กๆ จัดการกับอารมณ์ของตนเองได้และช่วยพยุงความรู้สึกของพวกเขาว่าทุกอย่างเป็นปกติได้

2.การส่งเสริมการเล่นของเด็กๆในช่วงวิกฤต

เด็กๆ เล่นอยู่แล้วตามธรรมชาติ สิ่งสําคัญที่สุดที่เราสามารถส่งเสริมพวกเขาได้ก็คือ จัดให้มีพื้นที่และเวลาสําหรับเล่นได้ทุกวันและมีทัศนคติทีเปิดกว้างพร้อมที่จะเข้าใจ เพราะเมื่อเวลาที่เด็กๆ เห็นเรามีความสุขตอนเขาเล่น ความสนุกในการเล่นก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ตัวอย่างของวิธีการส่งเสริมการเล่นของเด็ก โดยไม่ชี้นําหรือแทรกแซง

• รอให้เด็กเป็นฝ่ายชวนเล่น ถ้าเด็กพอใจทีจะเล่นเองคนเดียว คุณก็สามารถปล่อยเขาเล่นเองได้เลย
• ดูแลไม่ให้มีการรบกวนขณะเด็กๆ กําลังเล่น ถ้าเด็กกําลังเล่นอย่างเพลิดเพลิน พยายามอย่าเปิดโทรทัศน์ วีดิโอเกม อย่าตังคําถามพวกเขาขณะกําลังเล่น หรือให้หยุดเล่นเพื่อไปทํากิจกรรมอื่นๆ
• เปิดโอกาสให้เด็กได้สํารวจและเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ให้เด็กได้ลองผิดลองถูกและใช้ความคิดตนเองในการแก้ปัญหาโดยไม่ไปตัดสิน หรือทําให้เด็กรู้สึกด้อยค่า
• ให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะต่างๆ ตามขีดความสามารถตนเอง บางครังมันเป็นเรื่องยากที่จะหักห้ามใจ และ ไม่ยืนมือเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเด็กเจออุปสรรค แต่นี่เป็นวิธีที่เด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
• ให้เด็กได้เลือกเนือหาที่พวกเขาต้องการเล่นด้วยตัวเอง แม้ว่าเรื่องที่เล่นนั้นจะดูยากเกินไปหรือดูไม่น่าจะสนุกเลย ้แต่ก็เป็นการเล่นของเขาเอง

3.สังเกตการเล่นของเด็ก

การได้ลองสังเกตวิธีการเล่นของเด็ก ก็นับว่าเปนโอกาสสําคัญสําหรับครอบครัวที่ได้ใช้เวลาร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่:
• ได้รู้จักเด็กดีขึ้น
• ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เด็กๆ สนใจหรือชอบที่ทํา
• ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเด็ก
• ปรับตัวให้คุ้นชินกับการมีเวลาที่สนุกสนานและผ่อนคลายร่วมกันในครอบครัว

4.พ่อแม่สามารถเล่นกับเด็กๆ ได้หลายวิธี

• เตรียมพื้นที่ให้เขาเล่น ซึ่งอาจจะเป็นลังกระดาษใบเล็กๆ หรือมุมหนึ่งของโซฟา
• ปรับอารมณ์ของตนเองให้เข้ากับการเล่นของเด็กชวนเด็กๆ คิดการเล่นสนุกๆ จากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน
• ร้องเพลง เล่นดนตรีหรือเล่าเรื่องสนุกๆ ให้เด็กฟัง
• หาสิ่งของต่างๆ มาทําเป็นของเล่น เช่น หยิบผ้าปูที่นอนมาทําเป็นเต๊นท์ หรือเอาเครื่องครัวมาเล่นขายของ

5.ตัวอย่างการเล่นและกิจกรรมจากสิ่งของภาพในบ้าน

กิจกรรม
• ทําโมเดล หุ่นมือ โล่ และเครื่องดนตรี
• กอดหมอนแน่นๆ หรือเหยียบทับบนกล่องกระดาษจนกล่องแบน เพื่อระบายความคับข้องใจ
• วาดรูปบนกระดาษการ์ดและตัดทําเป็นจิ๊กซอว์
• จัดโซนในบ้านให้เป็นร้านค้า โรงเรียน ครัว ธนาคารที่ทําการไปรษณีย์ ร้านเสริมสวย โรงพยาบาลและคาเฟ่ สําหรับการเล่นบทบามสมมติ
• หาของมาไว้สําหรับเล่นในนํ้า
• สร้างถํ้า ที่พัก หรือห้องเล็กๆ
• เล่นแต่งตัว แสดงโชว์ หรือแสดงละคร ละครเวทีต่างๆ
• ทําสวนเล็กๆ ภายในบ้าน เพาะเมล็ดและคอยดูเมล็ดเหล่านี้เจริญเติบโต
• สร้างเกมกระดานใหม่ๆ

6.ตัวอย่างการดึงธรรมชาติเข้าสู่ในบ้าน

ของที่หาได้จากธรรมชาติ
เช่น เมล็ด เปลือกหอย ใบไม้ กิงไม้ ก้อนกรวด หิน มักจะถูกนํามาใช้เล่นเสมอ คุณสามารถหสิ่งเหล่านี้ได้รอบๆ บ้าน
• ออกไปเก็บของเหล่านี้มาเท่าที่จําเป็น
• ไม่ทําลายต้นไม้ พืช ที่อยู่อาศัยของสัตว์ รังนก เป็นต้น
• หลังจากเล่นเสร็จแล้ว ให้นําของที่เก็บมาไปคืนในที่ที่เก็บของเหล่านั้นมา ถ้าสามารถทำได้

#30นาทีเล่นอิสระทุกวันสร้างพลังสุข #พากันเล่น(กับใคร)

#เล่นเปลี่ยนโลก #เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก #letsplaymore


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.