READING

4 พฤติกรรมการเล่นของเด็กบอกอะไรเราบ้าง...

4 พฤติกรรมการเล่นของเด็กบอกอะไรเราบ้าง

เด็กแต่ละคนจะมีวิธีเล่น โดยพัฒนามาจากขั้นตอนการเล่น ซึ่งเรียกว่า “พฤติกรรมการเล่น” การเล่นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและความพร้อมของเด็ก ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมการเล่นของเด็กได้ 4 แบบ

เล่นสำรวจ เด็กกำลังฝึกใช้ประสาทสัมผัส

เล่นลอกเลียนแบบ เด็กๆกำลังเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว

เล่นทดสอบ เด็กกำลังฝึกใช้เหตุผล

เล่นสร้าง เด็กกำลังโชว์ความถนัด


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.