READING

เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ...

เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมอบโดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสียสละร่วมดำเนินงานฟื้นฟูจิตใจให้แก่ประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรง จังหวัดหนองบัวลำภู

#เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก#เล่นเปลี่ยนโลก

ขอบคุณภาพจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.