Author: letsplaymore

งาน Play Day วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก

วันที่ 21-22  กันยายน 2562  ณ ลานอเวนิว โซน A MBKCenter  เขตปทุมวัน  กทม. เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะ ส่งเสริมการเล่นอิสระในประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สร้างความตระหนักเข้าใจเรื่องเล่น และตัวอย่างการเล่นที่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ สามารถนำไปประยุกต์ จัดมุมเล่นในพา  พาลูกเล่น  เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระมากขึ้น โดยจัดเป็นรูปแบบการการแถลงข่าว  การขับเคลื่อนส่งเสริมการเล่นอิสระในประเทศไทย  เปิดวันเล่นสำหรับเด็ก ( Play Day ...

เครือข่ายการเล่นผนึกกำลัง ขยายแนวคิดการเล่นอิสระ แนะพ่อแม่ควรให้โอกาสลูกได้เล่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับเครือข่ายการเล่นทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข สาธารณสุขศูนย์ 5 สำนักงานเขตปทุมวัน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) กลุ่มไม้ขีดไฟ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา(มยพ.)  เครือข่ายครูมหัศจรรย์   We Are Happy  มูลนิธิเมล็ดฝัน และเครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม...